Oolde (Laren)

Op deze pagina vindt u informatie over Oolde.

Ligging

Aan de Ooldselaan 17 te Laren

Ontstaan

Het huis dateert uit 1663, toen het door Goossens van Keppel op deze plek werd neergezet.

Geschiedenis

Ingewikkeld is het wel, het bestaan van twee Oolde's, namelijk Old-Oolde en Oolde, vroeger ook wel Nijenhuis geheten, dat in feite niets anders dan het nieuwe huis betekent.
Vandaag den dag bestaat Old-Oolde niet meer. Na de dood van de weduwe H.G. Thomasson_hein in 1848 werd het goed het jaar daarop in veiling gebracht en gekocht door Adolf Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg-Almelo, die het voegde bij het hem reeds toebehorende Oolde. Vr 1868 stond er - zoals een tijdgenoot ons meldt - "een huis van vreemden trant, een koetsiers- of tuinmanswoning van weleer" en ook waren de grachten nog aanwezig. Maar die werden omstreeks 1960 gedempt, zodat niets meer aan het oude herinnert.
Oolde daarentegen bestaat nog steeds. Sinds Goossen van Keppel het huis in 1663 op deze plaats liet zetten, is er wel het n en ander aan veranderd. Latere generaties hebben er hun stempel op gedrukt, zodat het huis thans een overwegend achttiende-eeuws karakter heeft, ondanks het jaartal 1663 dat wordt aangegeven door de muurankers. Mogelijk heeft het huis trapgevels gehad, maar die moeten dan zijn verdwenen tijdens de modernisering in of kort na 1771 door het echtpaar Derk Jan van Keppel en Charlotte Clara Elisabeth Dorothea van Heeckeren van Overlaer. Hun wapens bekronen de ingangspartij.
Keren wij terug naar de stichter van het huis. Derk, de grootvader van Goossen, die de veelzeggende bijnaam "Duivel Derck" had, bouwde omstreeks 1545 bij het erf Alderynck een huis waaruit de latere havezate Oolde is voortgekomen. Goossen zelf maakte dat nieuwe huis in 1653 tot een Gelders leen en de omschrijving daarvan luidt dan: " Die havesate Nienhuys met de bouw- en weylanden, daertoe gehoorende, mitsgaders drie erven, genampt Alderinck, cleynen Ovinck ende halve Haer,..."
De oudste bekende bezitter van Old-Oolde is Gijsbert van Keppel, die in 1367 genoemd wordt. Zijn nageslacht blijft tot 1820 eigenaar van Oolde. In dat jaar overleed de ongehuwde Adolf Jacob Reinhard Willem en hij vermaakte het landgoed aan zijn nicht Maurice Caroline Willemine Sophie van Heeckeren, die tevens zijn verloofde was. Tot een huwelijk is het kennelijk nooit gekomen. Zij overleed in 1838, haar inwonende en eveneens ongehuwde zuster Isabella Carolina een jaar later en hun erfgenaam werd hun tantezegger Adolf Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg-Almelo, die - zoals reeds vermeld - de beide havezaten weer met elkaar verenigde.
Zijn dochter Maria Catharina Frederika, echtgenote van Willem Lodewijk Worbert graaf van Wassenaer-Starrenburg, erfde beide huizen. Bij een veiling in 1900 werd het landgoed ter grootte van 500 hectare versnipperd. Het huis wisselde daarna meerdere malen van eigenaar en werd in 1958 gekocht door Cornelia Charlotte Bieruma Oosting, echtgenote van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Renswoude. Zij overleed in 1996 waarna Oolde over ging op haar dochter Jkvr. Charlotte Cornelia Loudon-van Sminia. Zij overleed op 16-02-2014.
Aan het begin van de oprijlaan links werd in 1873 een koetshuis gebouwd naar plannen van de bekende architect L.H. Eberson. Het park werd in 1870 aangelegd naar plannen van de tuinarchitect Copijn, waarbij de gracht om het huis helaas gedempt werd.

Eigenaar/Bewoners

Erven Jkvr. Charlotte Cornelia Loudon-van Sminia

Huidige doeleinden

Priv bewoning

Toegankelijk

Landgoed is overdag vrij toegankelijk, echter directe omgeving van het huis niet
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"