Broekhuizen (Wehl)

Op deze pagina vindt u informatie over Broekhuizen.

Ligging

Even ten noorden van het dorp Wehl.

Ontstaan

Een vermelding vinden we in 1380 als Steven van Broickhusen beleend wordt met het goed.

Geschiedenis

Thans staat er op de plek waar eens de middeleeuwse burcht van Wehl gestaan heeft een niet zeer grote negentiende-eeuwse villa, die van 1941 tot 1971 gediend heeft tot burgemeesterswoning. De gegevens over dit kasteel zijn schaars, hetgeen onder meer te wijten is aan het feit dat, hoewel er nog in de viertiende eeuw sprake is van Gelderse invloed, het dorp kort daarna geheel onder Kleefs bestuur is gekomen. Eerst in 1816 kwam Wehl bij Nederland.
Het geslacht Van Broickhusen zal ruim anderhalve eeuw in het bezit blijven van de burcht, ondanks het feit dat Rabot van Reedbruec in 1419 en Johan van Reetbroick in 1424 beleend worden met Broekhuizen. Zij kunnen mogelijk voogd over een minderjarige Van Broickhuysen geweest zijn. In 1535 wordt Sophia van Overhagen, weduwe van Gijsbert van Broichusen beleend en in hetzelfde jaar Gijbert van Ulft, geheten Matelanck, als erfgenaam van zijn oom Gijsbert.
Dan volgen in 1538 Fye en in 1544 Sophia van Overhagen en ook in 1544 weer Gijsbert van Ulft. Mogelijk konden de erven het niet met elkaar eens worden, maar uiteindelijk gaat Broekhuizen toch naar Gijsbert, wiens dochter Gijsberta van Ulft in 1564 de boel erft. In 1602 en 1620 zien we dat Gijsberta van Ulft beleend wordt en haar twee dochters uit het huwelijk met Evert van Broeckhuysen tot Barlham en haar drie dochters uit dat met Johan Gruters, zijn ieder voor 1/5 gerechtigd.
Gijsberta van Broeckhuysen, weduwe van Hendrik van Rouwenoort erft het goed in 1625 van haar moeder Gijsberta van Ulft. En haar zoon Gooswijn van Rouwenoort verkoopt het goed in 1666 aan Hendrick Frederick Bentinck tot de Kemnade. Van 1694 tot omstreeks 1730 is Broekhuizen in het bezit van Philip Carel vrijheer van Wyllich en Lottum en wie er na hem eigenaar is, blijft voorlopig nog een geheim. Eerst in 1765 ontmoeten we een nieuwe eigenaar en dat is Cornelis Steengracht, die in 1773 de Slangenburg van zijn broer Adriaan zal erven.
Cornelis voegde Broekhuizen bij de Slangenburg en laat alles in 1781 na aan zijn kleinzoon Frederik Adriaan von der Goltz, later tot graaf verheven. Na de dood van de tweede graaf, Willem Jan von der Goltz, bleef de eigendom aan zijn weduwe, Jkvr. Hester Catharina Henrietta Cécile des Tombe. Die overleed in 1892, waarna haar erven alles verkopen. Broekhuizen werd in 1893 gekocht door een telg uit het geslacht Van Nispen tot Sevenaer; burgemeester van Jhr. Johannes L.E.M. van Nispen is de laatste bezitter, tevens bewoner.
In 1941 kocht de gemeente Wehl Broekhuizen voor ambtswoning van de burgemeester, om het huis in 1971 weer van de hand te doen. De koper, de heer Locht, doet het nog hetzelfde jaar over aan Adriaan Maarten Sliedrecht. De huidige bewoner, Richard Maria Henri van de Pas, gehuwd met Helene Elisabeth Pasch, is sedert 1975 eigenaar (1999). In 2012 kwam het huis weer in de verkoop, nieuwe eigenaar werd
advocaat Mr.B.H.F.M. Schrover die het thans nog bewoond.
De middeleeuwse burcht heeft bestaan uit een donjon, afzonderlijk op een eilandje gelegen. In 1735 was hij al verdwenen. De overige gebouwen lagen eveneens op een eiland en werden omstreeks 1866 gesloopt in opdracht van douairière Von der Goltz-Des Tombe. Daarna verrees het tegenwoordige huis. Toen zullen ook de grachten gedempt zijn.

Eigenaar/Bewoners

Familie B.H.F.M. Schrover

Huidige doeleinden

Privé bewoning.

Toegankelijk

Het huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"