Batenburg (Batenburg) 

Op deze pagina vindt u informatie over Batenburg.

Ligging

Aan de noordrand van het stadje Batenburg.

Ontstaan

Een precieze datum is niet bekend maar het kasteel zal zeker rond 1250 gebouwd zijn.

Geschiedenis

Kasteel Batenburg behoorde tot de belangrijkste kastelen van Gelderland. Heren van Batenburg kwamen reeds voor in de elfde eeuw, maar de geschiedenis van Kasteel Batenburg gaat terug tot het midden van de twaalfde eeuw.
Op een motte (kunstmatige heuvel) werd een vierkante tufsteentoren opgetrokken. Omstreeks 1350 werd hieromheen een ronde bakstenen verdedigingsmuur aangelegd met een doorsnede van 54 meter. Deze werd rond 1500, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog,  verwoest en na 1540 herbouwd, voorzien van banden van lichte mergelsteen. Gedurende de tweede helft van zestiende eeuw werden er drie uitspringende halfronde torens en een poortgebouw aan deze ringmuur toegevoegd. Vervolgens verrezen er rond 1600 woonvertrekken op het zuidelijk gedeelte van het binnenterrein, in 1686 gevolgd door een grote vleugel aan de westzijde. 
Een brand in 1794 na bezetting door de Franse troepen maakte er een ru´ne van.
Binnen een niet meer in oude luister, bestaande gracht liggen de resten van het kasteel, een ronde muur, drie torens en een poortgebouw. In de negentiende eeuw zijn deze restanten steeds verder in verval geraakt. Bovendien fungeerde de ru´ne als steengroeve voor de omwonenden.
Batenburg is steeds door vererving in andere handen overgegaan. Na het geslacht Van Batenburg volgden Van Bronckhorst (1262), de graven Van Horne (1630), de graven, later vorsten, Van Bentheim Steinfurt (1701), die na afloop van de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Staat werden onteigend.
De kasteelru´ne werd in 1953 door het Nederlands Beheersinstituut voor de symbolische som van fl. 1,00 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen overgedragen. De stichting heeft in 1970 enkele beschermende maatregelen getroffen, die op den lange duur ontoereikend waren om verder verval tegen te gaan. In 1988-1992 kon met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Rijk uiteindelijk consoliderend herstel worden uitgevoerd, dat nodig was voor de blijvende instandhouding van de ru´ne die dreigde uiteen te vallen. Daarbij heeft men er naar gestreefd het romantische beeld van de ru´ne intact te laten.
Het grasveld op de ru´ne van het kasteel kan in de zomerperiode gebruikt worden voor buitenevenementen.

Eigenaar/Bewoners

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen  (INFO)

Huidige doeleinden

Ru´ne

Toegankelijk

Niet vrij toegankelijk voor publiek. Van over de gracht goed zichtbaar.
Foto's
Bronnen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen ľ ôGeldersche Kasteelen, tot defensie en eene plaissante wooningeö
Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"

Dit kasteel is in beheer bij: